ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧНІВ

Витяг з Малої Конституції школи:

 1. Усі учні є вільні та рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
 2. Права і свободи учня і громадянина, закріплені Малою Конституцією школи, є невичерпними.
 3. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
 4. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
 5. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.
 6. Учні мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
 7. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
 8. Рівність прав дівчини і хлопця забезпечується наданням дівчатам рівних з хлопцями можливостей у громадській і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї.
 9. Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.
 10. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність.
 11. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
 12. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя.
 13. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, якщо тільки вони не завдають моральної чи матеріальної шкоди іншим особам.
 14. Учні мають право брати участь у роботі Учнівського самоврядування, вільно обирати і бути обраними до органів Учнівського самоврядування, крім винятків, передбачених цією Конституцією.
 15. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
 16. Кожен має право на медичну допомогу.
 17. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.
 18. Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.
 19. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки.

Кожен учень школи має право на:

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у школі;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • отримання інформації із засобів масової інформації, бібліотеки, мережі «Інтернет;
 • володіння, користування і розпорядження результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності, гармонійний розвиток, а саме: участь в олімпіадах, клубах, секціях, гуртках, змаганнях;
 • обрання профілів, форм навчання, індивідуальних програм, позакласних занять;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою закладу освіти;
 • на інформацію з усіх галузей знань;
 • на участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
 • участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
 • участь у добровільних учнівських об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій директора, заступників директора, педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • учень має право, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на перерву.
 • кожен учень має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на власний вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь, гідність кожного, хто навчається чи працює в школі.
 • конституційні права і свободи учнів не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Кожен учень має обов’язки перед суспільством та школою.

Учні зобов'язані:

 • виконувати вимоги Статуту школи, правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм, норм та правил поведінки в школі;
 • підвищувати свій загальнокультурний рівень;
 • пройти курс навчання в школі;
 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначений Державними стандартами загальної середньої освіти;
 • подавати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
 • виконувати вимоги вчителів із підготовки до уроків;
 • дорожити честю школи як своєю власною, примножувати шкільні традиції;
 • мати відповідний шкільний зовнішній вигляд. Спортивна форма в дні уроків фізичної культури приноситься з собою. У дні проведення урочистих лінійок, святкових заходів, свят школярі одягають святковий одяг. Одяг повинен бути обов'язково чистим, свіжим, випрасуваним. Для дівчат і юнаків обов'язкова акуратна ділова зачіска.
 • не перешкоджати іншим у здобутті середньої загальної освіти;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • не покидати приміщення і територію навчального закладу під час навчального процесу без дозволу адміністрації;
 • бережно ставитися до державного, шкільного й особистого майна;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.
Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, цієї Конституції школи, шкільного Статуту, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної та адміністративної відповідальності.
Заборонено користування мобільними телефонами під час уроків в будь-якому режимі (Користувачі мають право застосовувати мобільний телефон на території школи тільки на перервах, як сучасний засіб комунікації: здійснювати дзвінки, надсилати СМС-повідомлення, обмінюватися інформацією, слухати радіо і музику через навушники).
Пам’ятати, що відповідальність за збереження телефону лежить тільки на його власнику (батьках, законних представниках власника мобільного телефону).
Кiлькiсть переглядiв: 2108