Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01) поширюються на загальноосвітні навчальні заклади I-III ступенів, що проектуються, будуються, реконструюються та ті, що існують, незалежно від тилу, форми власності і підпорядкування.

Державні санітарні правила і норми підготовлені відповідно до Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про загальну середню освіту» з урахуванням сучасних наукових розробок і досліджень з регламентації гігієнічних умов і режимів навчання при чинних формах організації навчально-виховного процесу.

Ці санітарні правила і норми призначені для керівників, учителів, вихователів і медичного персоналу загальноосвітніх навчальних закладів, працівників органів управління освітою і санітарно-епідеміологічної служби.


Завантажити ДСанПіН


Інформує Міністерство освіти і науки України


Охорона праці в школі

 • Наказ МОН України від 01.08.2001 р. №563
 • "Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах"
  та Наказ МОН України від 20.11.2006 р. №1297/13171
  "Про затвердження Змін до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти" (переглянути).

Норми законодавства щодо охорони праці:

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII

 • ст. 153
  - забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган;
  - власник або уповноважений ним орган не вправі вимагати від працівника виконання роботи:
  – поєднаної з явною небезпекою для життя – в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці;
  - працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища;
  - на власника або уповноважений ним орган покладається систематичне проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці.
 • ст. 159
  Працівник зобов’язаний:
  – знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
  – додержувати зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ

 • ст. 26
  Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у навчальних закладах покладається на:
  – власника або уповноважений ним орган;
  – керівника навчального закладу.
 • ст. 57
  Держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування

Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII

 • ст. 6
  Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства
 • ст. 13
  Роботодавець зобов’язаний:
  – створити на робочому місці умови праці відповідно до нормативно-правових актів;
  – забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
 • ст. 14
  Працівник зобов’язаний:
  – дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
  – знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
  – проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.
  Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.
 • ст. 15
  - на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці;
  - на підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку;
  - на підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку;
  - служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.
 • ст. 18
  -
  працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії;
  - не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці;
  - у разі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, незадовільних знань з питань охорони праці, вони повинні у місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань.
 • ст. 22
  роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими об’єднаннями профспілок.
 • ст. 23
  працівникам та (або) їхнім представникам забезпечується доступ до інформації та документів, що містять:
  – результати атестації робочих місць;
  – заплановані роботодавцем профілактичні заходи;
  – результати розслідування, обліку та аналізу нещасних випадків і професійних захворювань і звіти з цих питань;
  – повідомлення, подання та приписи органів державного нагляду за охороною праці.

Указ Президента України «Про День охорони праці» від 18.08.2006 № 685/2006

 • В Україні установлено День охорони праці, який відзначають щорічно 28 квітня — у Всесвітній день охорони праці

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270

 • п. 3
  розслідуванню підлягають, зокрема, такі нещасні випадки, що сталися під час:
  – прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству, установі або організації (далі — організації) і не використовувався в інтересах цієї організації;
  – участі у культурно-масових заходах, спортивних змаганнях;
  – проведення культурних, спортивних та оздоровчих заходів, не пов’язаних з навчально-виховним процесом у навчальних закладах.
 • п. 4
  - факт ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку встановлює і засвідчує лікувально-профілактичний заклад;
  - документом, який підтверджує ушкодження здоров’я особи, є довідка лікувально-профілактичного закладу.

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563

 • п. 1.5
  організація роботи з охорони праці в навчальних закладах покладається на їх керівників;
 • п. 1.6
  навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників навчальних закладів проводяться відповідно до:
  – Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення);
  – Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304.
 • п. 1.7
  інструктажі з питань охорони праці з учасниками навчально-виховного процесу в навчальних закладах проводяться відповідно до Типового положення.
 • п. 3.2
  органи управління освітою:
  – здійснюють керівництво і контроль за організацією роботи з охорони праці в навчальних закладах;
  – забезпечують функціонування системи управління охороною праці в навчальних закладах;
  – забезпечують виконання нормативно-правових актів з охорони праці в навчальних закладах та відповідних приписів органів державного нагляду за охороною праці тощо;
  – надають необхідну допомогу щодо створення безпечних умов проведення навчально-виховного процесу в навчальних закладах;
  – систематично заслуховують керівників навчальних закладів про стан роботи з охорони праці;
  – забезпечують навчальні заклади законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці;
  – здійснюють контроль за якістю виконання будівельно-монтажних робіт на новобудовах навчальних закладів;
  – не допускають уведення в експлуатацію об’єктів освіти з порушеннями технологічного циклу;
  – організовують і проводять приймання навчальних закладів до нового навчального року відповідними комісіями;
  – визначають базові (опорні) навчальні заклади щодо створення здорових і безпечних умов праці та навчання;
  – здійснюють контроль за проведенням інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;
  – здійснюють затвердження посадових інструкцій керівників навчальних закладів з обов’язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
  – щорічно розробляють організаційно-технічні заходи щодо поліпшення стану охорони праці в навчальних закладах.
 • п. 4.1
  керівник (ректор, директор, завідувач) навчального закладу:
  – відповідає за створення безпечних умов начально-виховного процесу згідно з чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими документами з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цим Положенням;
  – не дозволяє проведення навчально-виховного процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов для здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
  забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства і цього Положення.

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 (у редакції наказу МОН від 07.10.2013 № 1365)

 • п. 4
  розслідуванню підлягають нещасні випадки, що трапилися з учасниками навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу і призвели до тимчасового (більш як на один робочий (навчальний) день залежно від типу та організації роботи навчального закладу) або стійкого погіршення стану здоров’я чи їх смерті, а саме:
  – травми через нанесення тiлесних ушкоджень різного походження, у тому числі нанесених iншою особою, предметами
  – отруєння
  – теплові удари
  – опіки
  – обмороження
  – утоплення
  – ураження електричним струмом, блискавкою
  – інші ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани, інші надзвичайні події), контакту з представниками тваринного та рослинного світу

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304

 • п. 1.5
  в установах та закладах освіти один раз на 3 роки складаються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, які затверджуються наказом
 • п. 1.6
  відповідальність за забезпечення навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу з наступною перевіркою знань несуть керівники установ та закладів освіти
 • п. 3.2
  - в установах та закладах освіти навчання працівників з питань охорони праці проводиться у вигляді складової частини безпеки життєдіяльності, при цьому кількість годин і тематика навчання з питань охорони праці повинна відповідати Типовому положенню про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженому наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15
  - навчанню і перевірці знань підлягають усі без винятку працівники установ та закладів освіти з урахуванням умов праці та їх діяльності (педагогічної, громадської тощо)
 • п. 3.10
  навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності керівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, їх заступників, відповідальних за охорону праці, педагогічних та інших працівників, які викладають питання безпечного ведення робіт або проводять інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, а також працівників місцевих органів управління освітою проводиться на базі методичних підрозділів відповідних органів управління освітою
 • п. 3.11
  усі інші працівники закладів та установ освіти проходять навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності безпосередньо в установах та закладах освіти, їх структурних підрозділах за місцем роботи обсягом не менше 20 год.
 • п. 3.13
  перевірка знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в установах та закладах освіти здійснюється комісією, склад якої затверджується наказом. Головою комісії призначається керівник або його заступник, до службових обов’язків якого входить організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності
 • п. 3.15
  перелік питань для перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників складається членами комісії з урахуванням місцевих умов та затверджується керівником установи чи закладу освіти вищого підпорядкування
 • п. 5.1
  працівники установ та закладів освіти під час прийняття на роботу та періодично повинні проходити:
  – інструктажі з питань охорони праці;
  – навчання щодо надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 № 41

 • п. 1.1
  основна мета атестації за умовами праці полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах

Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9

 • п. 1.7
  інструкції з охорони праці повинні містити тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких обов’язкове самими працівниками

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15

 • п. 3.1
  працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час трудового і професійного навчання проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії
 • п. 3.5
  навчання з питань охорони праці може проводитись як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів навчання — модульного, дистанційного тощо, а також з використанням технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп’ютерних навчально-контрольних систем, комп’ютерних тренажерів
 • п. 3.7
  особи, які суміщують професії, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як з їхніх основних професій, так і з професій за сумісництвом
 • п. 3.12
  перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з урахуванням специфіки виробництва, складається членами комісії та затверджується роботодавцем
 • п. 3.16
  при незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань
 • п. 5.7
  позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а також фахівців з питань охорони праці проводяться при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці
 • п. 6.2
  за характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на
  – вступний
  – первинний
  – повторний
  – позаплановий
  – цільовий.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

1. Законодавство України про працю (1 год.)

2. Законодавство України про ОП (4 год.)

3. Правові та організаційні основи охорони праці (2 год.)

4. Організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальних закладах установах, підприємствах Міністерства освіти і науки України (1 год.)

5. Електробезпека (1 год.)

6. Пожежна безпека (1 год.)

7. Вибухонебезпека (1 год.)

8. Радіаційна безпека (1 год.)

9. Безпека дорожнього руху (1 год.)

10. Цивільний захист .
Природні загрози та техногенні небезпеки, їх наслідки та профілактика.
Ліквідація аварій. (1 год.)

11. Гігієна навчання та праці, виробнича санітарія.
Медичний огляд (1 год.)

12. Профілактика невиробничого травматизму (1 год.)

13. Психологічні аспекти безпеки праці і життєдіяльності (1 год.)

14. Охорона навколишнього середовища (2 год.)

15. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку (1 год.)

Перевірка знань

***

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Додаток

Кiлькiсть переглядiв: 1033